RODO – klauzula informacyjna dla rodziców.

Szanowni Państwo:
Niepubliczne Przedszkole „zwane dalej „Przedszkolem” przekazuje Państwu informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych wymaganą normą prawną pochodząca z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), które jest stosowane w Polsce od dnia 25 maja 2018 r.

Przedszkole informuje, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa Dzieci jest Niepubliczne Przedszkole Jacek i Agatka w Biskupcu, ul. Poznańska 3
2) Organem nadzorczym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych „UODO”. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem ww. przepisów.
3) Ma Pan/Pani prawo do żądania od Przedszkola dostępu do treści swoich danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dzieci, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz uzyskania kopii danych.
4) Ma Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
5) Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie uprzednio wydanej zgody na przetwarzanie. Możliwe jest także, że zgodnie z przepisami prawa Przedszkole będzie uprawnione do przetwarzania danych na innej podstawie prawnej lub w innym celu.
6) Pani/Pana dane oraz dane Dziecka/Dzieci przetwarzane w następujących celach:

 • Wykonywania czynności rekrutacyjnych, na podstawie wykonania obowiązku prawnego, nałożonego przez przepisy prawa rangi ustawowej na placówki oświatowe
 • Wykonywanie czynności związanych z rozliczeniem za uczęszczanie do placówki, zgodnie z udzieloną zgodą
 • Prowadzenie dziennika zajęć wychowanków przedszkola, prowadzenie ewidencji wychowanków przedszkola, prowadzenie dziennika rewalidacyjno- wychowawczego, prowadzenie dziennika zajęć dodatkowych, prowadzenie dzienników logopedy oraz pedagoga, analizowanie opinii psychologiczno- pedagogicznych, sporządzanie opinii o wychowankach, w tym o gotowości szkolnej na podstawie wykonania obowiązku prawnego, nałożonego przez przepisy prawa rangi ustawowej na placówki oświatowe, m.in. prawa oświatowego, Karty nauczyciela czy ustawy o systemie oświaty,
 • Wykonanie obowiązku sprawozdawczego oraz w celach statystycznych, wynikających z ustawy
 • Utrzymywania, wyświetlania strony internetowej oraz ich zawartości (tj. wizerunku wychowanków przedszkola), komunikowania się przez te strony. Podstawą do wykorzystania danych tam zawartych jest Pana/Pani zgoda wyrażona w imieniu własnym, jak i dzieci lub odpowiednie przepisy prawa, np. prawo telekomunikacyjne,
 • Wykonywanie prawnie uzasadnionych interesów Przedszkola, w tym polegających na zapewnieniu bezpieczeństwa osób przebywających na terenie placówki oraz mienia Przedszkola (monitoring wizyjny)
  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dzieci są:
 • uprawnione podmioty (na podstawie przepisów prawa) w tym: MEN – poprzez System Informacji Oświatowej,
 • jednostki kontrolujące,
 • podmioty, którym dane mogą być przekazane na podstawie Pana/Pani zgody lub upoważnienia.
8) Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dzieci, nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 9) Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dzieci, będą przechowywane w zależności od celu, w jakim zostały zebrane, od przepisów prawa lub przyjętych przez Przedszkole rozwiązań, a także wyrażonej przez Pana/Pani zgody/ zgód oraz oświadczeń. W przypadku:
 • zgody – przez czas wskazany w oświadczeniu o zgodzie, do czasu odwołania zgody,
 • umowy/ innej czynności prawnej – przez czas niezbędny do realizacji umowy, a jeżeli dana czynności nie doszła do skutku, przez okres (X) lat od dnia zebrania danych,
 • danych archiwalnych – po wygaśnięciu danej umowy, dane osobowe przechowywane są przez (X) lat.
10) Podanie Pani/Pana danych osobowych (jako opiekuna prawnego dziecka) oraz danych osobowych Państwa dzieci jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do realizacji zadań oświatowych
11) Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach informacyjnych, marketingowych jest dobrowolne.
12) Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dzieci nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
13) Niepubliczne Przedszkole Jacek i Agatka w Biskupcu poprzez przekazanie niniejszej informacji realizuje obowiązek prawny. W razie pytań i wątpliwości do Państwa dyspozycji pozostaje Dyrektor Przedszkola.

Copyright © Przedszkole Jacek i Agatka 2010 | Created by DK DESIGN